PAU
Kuva: Hanne Salonen/Eduskunta

Näin puolueet vastasivat postialan kysymyksiin keväällä 2015

 

PAUn Reitti-lehti kysyi keväällä 2015 eduskuntavaalien alla eduskuntapuolueiden kantaa postialan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kysymykset osoitettiin puoluesihteereille. Vastaukset muuttuivat hallituspuolueilla postilakiäänestyksessä tänään pääosin täysin päinvastaisiksi kuin kaksi vuotta sitten luvattiin.  

1. Postiala on avattu Suomessa kilpailulle ja useat kotimaiset lehtiyhtiöt ovat saaneet toimiluvan kirjepostin jakamiseen. Pitäisikö postikilpailua käydä tasapuolisin ehdoin? 

2. Pitäisikö posti jakaa edelleen viitenä päivänä viikossa? 

3. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen päällikkö Eero Heliövaara esitti viime kesänä (Kauppalehti 13.8.2014) ajatuksen siitä, että Postin voisi myydä ja listata pörssiin. Tulisiko Postin pysyä edelleen valtion 100 prosenttisesti omistamana yhtiönä? 

Päivitetty 21.6.2017

Keskusta

 

1. Kyllä. Kilpailu on ok, kunhan se toteutetaan kaikille tasapuolisin ehdoin. 

2. Kyllä. Keskusta ymmärtää haasteet ja ongelmat, jotka liittyvät perinteisen postin määrän nopeaan vähenemiseen. Viisipäiväiselle jakelulle on kuitenkin yhä tarvetta; jo siitäkin syystä että suureen osaan Suomea sanomalehdet jaetaan postinjakelun yhteydessä. Viisipäiväisen jakelun turvaamiseksi voitaisiin kehittää uusia malleja, jossa postinjakelun yhteydessä hoidettaisiin muutakin jakelua ja kuljetuksia. Tällaisia monipalvelumalleja voitaisiin kehittää kokeilujen kautta. 

3. Kyllä. Postin peruspalveluja voidaan pitää sellaisina ydinpalveluina, joiden hoidosta jollakin taholla pitää olla yleispalveluvastuu.

Kokoomus

 

1. Lähtökohtaisesti tietenkin kilpailun ehtojen on oltava tasapuoliset. Kaikkien toimijoiden tulee noudattaa samoja sääntöjä. 

2. Paperimuodossa jaettavan postin osuus ja merkitys vähenee tulevaisuudessa digitalisaation myötä, mutta toistaiseksi ei ole erityistä tarvetta vähentää jakelutiheyttä. 

3. Yksityisen vähemmistöomistuksen mahdollisuutta ei kannata sulkea pois. Sellainen toisi tullessaan myös uudenlaista osaamista ja mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

Perussuomalaiset

 

1. EU:n postidirektiivin (direktiivi 97/67/EY viimeksi muutettuna direktiivillä 2008/6/EY) yhtenä tavoitteena on postimarkkinoiden kilpailun edistäminen. Yleispalveluvelvoitteita asetettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei velvoite vääristä markkinoita. Velvoitetta asetettaessa on noudatettava myös objektiivisuuden, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.   Yleispalveluyrityksen nimeäminen ei Postilakia koskevan hallituksen esityksen (HE 216/2010 vp) 23 §:n 1 momentin perustelujen mukaan rajoita muiden yritysten oikeutta kilpailla samalla alueella samojen yleispalveluiden tarjoamisesta. 

2. Kyllä, postilain yleispalvelu velvoittaa jakamaan yleispalvelukirjeet viitenä päivänä viikossa.  Postilain yleispalveluvelvoitteesta tulee jatkossakin pitää kiinni. 

3. Ongelmallista on, että Postin investoinnit ulkomaille, ensin Skandinaviaan ja myöhemmin Venäjälle, logistiikkayrityksiin ovat tuottaneet jättimäiset, yli sadan miljoonan euron  tappiot.  Ulkomaantoimintojen tappiot on jouduttu kattamaan postin kotimaan toimintojen voitoilla.  Toisaalta ulkomaan logistiikkatoiminnat eivät ole Postin perinteistä ydintoimintaa. Nykyisen Postin jakaminen kotimaantoimintaan keskittyvään 100 % valtion omistamaan konserniin ja ulkomaisten logistiikkatoimintojen eriyttäminen omaksi erilliseksi konserniksi voisi olla perusteltua.  Toisaalta ulkomaisen logistiikkayhtiön omistaminen taas ei välttämättä kuulu valtion ydintoimintoihin tulevaisuudessa ja nimenomaan näiden ulkomaantoimintojen pörssilistaus voisi olla mahdollista.

SDP

 

1. Tasapuoliset kilpailuehdot ja reilu työnantajapolitiikka ovat SDP:lle tärkeitä periaatteita. Viime vuosina on käyty monet kipeät yt-neuvottelut. Henkilöstösäästöillä palvelua ei enää voi parantaa, eikä kermankuorintaa tule sallia. Useampi toimija on saanut viime aikoina postitoimiluvan. Lupiin ei ole voitu asettaa SDP:n näkemyksen mukaisia riittävän tiukkoja ehtoja ja näin ollen uudet toimijat eivät toimi samoilla ehdoilla yleispalveluvelvollisen Postin kanssa.  

2. Lähtökohtaisesti posti tulee jakaa viitenä päivänä viikossa, ja kansalaisille on tarjottava Postilain mukainen asiallinen palvelutaso. Riittävistä ja laadukkaista palveluista voi pitää huolen vain osaava ja motivoinut henkilöstö. Postin johdolla on liiketoiminnallisista syistä halua karsia jakelupäiviä. Direktiivien ja oikeiston ajama lisääntyvä kilpailu ei automaattisesti koidu yhteiskunnan kokonaiseduksi pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen Suomessa. 

3. Lukuisat ulkomaiset esimerkit postitoiminnan myymisestä kokonaan yksityiseen omistukseen eivät ole rohkaisevia. Koko logistiikka-ala on tiukasti kilpailtu ja kirjepostin määrä tunnetusti laskee digitalisaation myötä, joten haasteita riittää. Uusia kumppaneita ja liiketoimintaideoita voi Postille löytyä niin listatuista yrityksistä, start-upeista kuin omasta henkilökunnasta lähtevistä ideoista, mutta uskomme valtion pitävän Postin jatkossakin enemmistöomistuksessaan.

Vasemmistoliitto

 

1. Ehdottomasti. Ei voi olla niin, että joku toimija saa ansiotonta kilpailuetua. Postin työntekijöitä ei siis saa asettaa kohtuuttomaan tilanteeseen. Velvoitteiden ja resurssien (tuotosvaatimusten) pitää olla linjassa keskenään. Työntekijät ovat joutuneet kohtuuttomaan asemaan, työtaakka on liian kova ja töissä ei enää pärjätä normaalityöajan puitteissa. Jos jotain velvoitetaan esim. huolehtimaan siitä, että myös maaseudulle jaetaan postia, pitää olla myös resurssit toteuttaa ne. Pitäisi myös estää huonommilla työehdoilla kilpailu. 

2. Kyllä, koko maassa, myös haja-asutusalueille. 

3. Pitäisi. Kyse on peruspalveluiden saatavuudesta ja valtion on oltava omistajana Postin kaltaisessa yrityksessä. Pelkkään businekseen perustuva liiketoiminta johtaisi helposti siihen, että huonommin kannattavia toimintoja supistettaisiin tai ajettaisiin alas. Postin pitää kulkea joka puolelle Suomea, kyse on asukkaiden tasa-arvosta peruspalveluiden osalta.

Vihreät

 

1. Postikilpailua tulee käydä tasapuolisin ehdoin. Postin yleispalveluvelvoite ja osoitteellisten yrityskirjeiden tiukempi toimilupa heikentää postin kannattavuutta ja parantaa muiden alalla toimivien yhtiöiden asemaa Postiin nähden. Kilpailun tasapuolisuutta lisäisi, jos Postille myönnettäisiin tukea yleispalveluvelvoitteen täyttämiseen. 

2. Kansalaisten kannalta on tärkeää, että postipalvelut ja niiden laatu säilyvät. Tällä hetkellä velvoite postin jakamiseen jokaisena arkipäivänä on hyvä säilyttää, mutta tilannetta voi tarkastella tietyin aikavälein uudestaan sitä mukaa kun hyvät sähköiset viestintäyhteydet tulevat jokaisen ulottuville ja paperiviestintä siirtyy yhä enemmän sähköiseen muotoon. Mikäli kirjepostin määrän väheneminen jatkuu edelleen, velvoitetta on järkevää jossain vaiheessa arvioida uudelleen. 

3. Postipalvelut ovat yhteiskunnan peruspalveluita. Lakisääteisiä tehtäviä hoitavan yhtiön ohjaamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi Postin tulee pysyä kokonaan valtion omistamana yhtiönä.

Kristillisdemokraatit

 

1. Kyllä 

2. Kyllä 

3. Kyllä

 Tulostettava versio